Sponsoring

Scholen kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van sponsoring. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. 

Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan, handelen we in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van OC&W.

Sponsoring
. moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
. moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school
. mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt
. mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden
. mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen
. mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen.

Daar waar mogelijk worden vooraf afspraken schriftelijk vastgelegd welke goederen, diensten of geld de sponsor beschikbaar stelt en welke prestatie van de school hier tegenover staat.

We leggen een sponsorovereenkomst eerst voor aan de MR.  Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk voor wat er in schoolverband rond sponsoring plaatsvindt.

De school zal u informeren als er sprake is van sponsoring.